List/Grid

Tag Archives: gia đình và trẻ em

Nghị định số 94/2002/NĐ-CP

Nghị định số 94/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 94/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban dân số, gia đình và trẻ em.