List/Grid

Tag Archives: gia cầm

Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/09/2008

Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/09/2008

Thông tư số 80/2008/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành  ngày 18 tháng 9  năm 2009 hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.