List/Grid

Tag Archives: giá bán tối thiểu

Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008

Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008

Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài Chính ban hành sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu.