List/Grid

Tag Archives: giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu

Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008

Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008

Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008 của Bộ Tài Chính ban hành về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu