List/Grid

Tag Archives: giống cây trồng

Thông tư 22/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2010

Thông tư 22/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2010

Thông tư 22/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

Thông tư số 11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là một trong những lĩnh vực được các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hết sức quan tâm. Những vấn đề liên quan đến thương mại của quyền SHTT (TRIPS) là một trong những nội dung lớn trong những cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007

Nghị định số 172/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/11/2007

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chinh phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.