List/Grid

Tag Archives: giấy phép hoạt động phát điện.

Quyết định số 15/QĐ-BCT ngày 01/07/2008

Quyết định số 15/QĐ-BCT ngày 01/07/2008

Ngày 01 tháng 07 năm 2008 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ- BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.