List/Grid

Tag Archives: giảm Thuế Giá trị Gia tăng

Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện giảm Thuế Giá trị Gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn