List/Grid

Tag Archives: giảm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội