List/Grid

Tag Archives: giảm cung cấp điện trong hệ thống điện quốc gia

Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/03/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/03/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/03/2010 của Bộ Công Thương ban hành quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia.