List/Grid

Tag Archives: giảm 50% mức Thuế suất Thuế Giá trị Gia tăng

Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009

Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009

Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009

Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 31/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức Thuế suất Thuế Giá trị Gia tăng theo danh mục hàng hoá của Biểu Thuế Nhập khẩu Ưu đãi