List/Grid

Tag Archives: Giải thể thị trấn nông trường Thạch Thành

Nghị định của chính phủ số 15/2004/NĐ – CP

Nghị định của chính phủ số 15/2004/NĐ – CP

Nghị định của chính phủ số 15/2004/NĐ – CP ngày 09 tháng 01 năm 2004 về việc giải thể thị trấn Nông Trường để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa