List/Grid

Tag Archives: Giải thể Tổng cục Đầu tư phát triển

Nghị định số 145/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

Nghị định số 145/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

Nghị định số 145/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999 của Chính phủ quy định Tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính