List/Grid

Tag Archives: giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/08/2006

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/08/2006

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, điều kiện, trách nhiệm của cơ quan đề nghị, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.