List/Grid

Tag Archives: Giải thể các Thị trấn Nông trường Tân Trào

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999 của Chính phủ quy định Giải thể các Thị trấn Nông trường Tân Trào, Sông Lô, Tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang