List/Grid

Tag Archives: giải thẻ.

Luật Doanh Nghiệp Tư Nhân 1990

Luật Doanh Nghiệp Tư Nhân 1990

Luật Doanh Nghiệp Tư Nhân nhằm để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, khuyến khích việc đầu tư kinh doanh, bảo hộ lợi ích hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh.Luật Doanh Nghiệp Tư Nhânđã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990