List/Grid

Tag Archives: giải quyết khiếu nại tố cáo về lao động

Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động.