List/Grid

Tag Archives: giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức

Nghị định số 47/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 47/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 47/1997/NĐ-CP ngày 03/05/1997 của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra