List/Grid

Tag Archives: ghép bộ phần cơ thể người

Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày  29/04/2008

Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008

Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày  29/04/2008 quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.