List/Grid

Tag Archives: gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc

Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 35/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07 tháng 10 năm 2008 về việc bãi bỏ Thông tư số 06/BYT-TT ngày 05 tháng 04 năm 1990 của Bộ Y tế quy định việc lấy mẫu, gửi mẫu kiểm tra chất lượng thuốc.