List/Grid

Tag Archives: gỗ

Thông tư số 81/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 81/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 81/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 trong Biểu thuế xuất khẩu.