List/Grid

Tag Archives: gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 6

Quyết định số1458/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2008

Quyết định số1458/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2008

Quyết định số1458/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2008 về hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 6