List/Grid

Tag Archives: duy trì tăng trưởng kinh tế

Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009

Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009

Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất  kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội