List/Grid

Tag Archives: Doanh Nghiệp không được đình công

Nghị định số 67/2002/NĐ-CP

Nghị định số 67/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 67/2002/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo nghị định số 51/cp ngày 29 tháng 8 năm 1996 của chính phủ.