List/Grid

Tag Archives: doanh nghiệp của tổ chức chính trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Nghị định của Chính phủ số 145/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 145/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.