List/Grid

Tag Archives: Đô thị

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009

Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/09/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về quản lý chiếu sáng đô thị.

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính Phủ quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị.

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007 Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Luật Đất Đai 1993

Luật Đất Đai 1993

Luật Đất Đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.Quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.