List/Grid

Tag Archives: di sản văn hóa

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009.

Luật Di sản Văn Hóa số 28/2001/QH10

Luật Di sản Văn Hóa số 28/2001/QH10

Luật di sản Văn Hóa số 28/2001/QH10 do Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2001 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;