List/Grid

Tag Archives: diện tích đất tối thiểu

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.