List/Grid

Tag Archives: điện tử

Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009

Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009

Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 về việc ban hành và thực hiện ” quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện, điện tử”.

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/12/2007 quy định, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông.