List/Grid

Tag Archives: diện chính sách Xã hội

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2008 về điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y Tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách Xã hội.