List/Grid

Tag Archives: Điều tra thống kê

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 do Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

Luật Thống kế số 04/2003/QH  ngày 17/06/2003

Luật Thống kế số 04/2003/QH ngày 17/06/2003

Luật Thống kế số 04/2003/QH  ngày 17/06/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.; việc điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước do Chính phủ quy định.