List/Grid

Tag Archives: điều tra thống kê quốc gia

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 do Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.