List/Grid

Tag Archives: Điều lệ của ngân hàng thương mại

Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010

Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010

Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại