List/Grid

Tag Archives: điều kiện kinh doanh

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

Nghị định của Chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

Nghị định của Chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

Nghị định của Chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; mua bán nhà, công trình xây dựng theo hình thức ứng tiền trước; điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản; chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao địch bất động sản; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản.

Luật điện ảnh Số 62/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Luật điện ảnh Số 62/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Luật điện ảnh Số 62/2006/QH11 ngày 29/06/2006 quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.
Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản.

Nghị định của Chính phủ số 76/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 8 năm 2000 về việc bài bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh