List/Grid

Tag Archives: điều hành vốn củ quỹ quốc gia

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành ngày 29/07/2008 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg.