List/Grid

Tag Archives: điều chỉnh tiền lương

Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ.
Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009 của Bộ lao động – Thương binh Xã hội. Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động Quyết định theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/ND ngày 31/072008 của Chính phủ.

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2008

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2008

Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 08 năm 2008 Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ.

Nghị định của Chính Phủ số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003

Nghị định của Chính Phủ số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003

Nghị định của Chính Phủ số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xà hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương.