List/Grid

Tag Archives: điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Thông tư 15/2009/TT- BTNMT ngày 05/10/2009

Thông tư 15/2009/TT- BTNMT ngày 05/10/2009

Thông tư 15/2009/TT- BTNMT ngày 05/10/2009 quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.