List/Grid

Tag Archives: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, khi có sự thay đổi liên quan đến dự án đầu tư như: mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.