List/Grid

Tag Archives: Điều 126 của Luật nhà ở

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai  số 34/2009/QH12 của Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai số 34/2009/QH12 của Quốc hội

Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/06/2009 của Quốc hội ban hành về sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai.