List/Grid

Tag Archives: Điều ước quốc tế

Thông tư số 65/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008

Thông tư số 65/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008

Thông tư số 65/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế

Nghị định của Chính phủ số 26/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 26/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 26/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2008 về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

Nghị định số 161/1999/NĐ-CP ngày 18-10-1999

Nghị định số 161/1999/NĐ-CP ngày 18-10-1999

Nghị định số 161/1999/NĐ-CP ngày 18-10-1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về Ký kết và Thực hiện Điều ước Quốc tế