List/Grid

Tag Archives: đê điều

Thông tư Liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/03/2009

Thông tư Liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/03/2009

Thông tư Liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/03/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều.