List/Grid

Tag Archives: đào tạo

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Nghị định của Chính Phủ số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003

Nghị định của Chính Phủ số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003

Nghị định của Chính Phủ số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính Phủ. 
Nghị định của Chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

Nghị định của Chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

Nghị định của Chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; mua bán nhà, công trình xây dựng theo hình thức ứng tiền trước; điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản; chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao địch bất động sản; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản.