List/Grid

Tag Archives: danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

Thông tư 72/2009/TT- BNNPTNT ngày 17/11/2009

Thông tư 72/2009/TT- BNNPTNT ngày 17/11/2009

Thông tư 72/2009/TT- BNNPTNT ngày 17/11/2009 ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.