List/Grid

Tag Archives: danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

Nghị định của Chính Phủ số 150/2003/NĐ-CP ngày 08/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 150/2003/NĐ-CP ngày 08/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam; quy định về các biện pháp tự vệ; thủ tục điều tra và áp dụng các biện pháp này trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước