List/Grid

Tag Archives: Danh mục hàng hoá và thuế

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2003 về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)