List/Grid

Tag Archives: danh mục dịch vụ

Quyết định số 1622/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008

Quyết định số 1622/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008

Quyết định số 1622/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị… Read more »