List/Grid

Tag Archives: danh mục chỉ tiêu

Thông tư  số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010

Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010

Thông tư  số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.