List/Grid

Tag Archives: Danh mục bí mật Nhà nước

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008

Quyết định số 1534/2008/QĐ – BCA(A11) ngày 18/09/2008  của Bộ Công an quy định  danh mục bí mật Nhà nước Độ mật của ngành Công thương.

Quyết định 106/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 106/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008

Quyết định 106/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008 quy định về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công Thương.