List/Grid

Tag Archives: danh mục bổ sung sản phẩm xử lý

Thông tư 71/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2009

Thông tư 71/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2009

Thông tư 71/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2009 ban hành danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông tư 57/2009/TT- BNNPTNT ngày  08/09/2009

Thông tư 57/2009/TT- BNNPTNT ngày 08/09/2009

Thông tư 57/2009/TT- BNNPTNT ngày 08/09/2009 ban hành ” danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.