List/Grid

Tag Archives: Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất

Thông tư 62/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009

Thông tư 62/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009

Thông tư 62/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009 về việc ban hành ” danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất,kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông. Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.