List/Grid

Tag Archives: danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.

Thông tư 61/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009

Thông tư 61/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009

Thông tư 61/2009/TT- BNNPTNT ngày 25/09/2009 ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.